Förbundsstämman 2024

Förbundsstämman 2024

Förbundsstämman 2024 kommer att genomföras i samband med Vårkonferensen 2024 på Malmö stadsarkiv.

Datum: Torsdag 25 april kl. 16.00
Plats: Malmö stadsarkiv, Bergsgatan 20, Malmö
Form: Hybrid: fysiskt deltagande i Malmö eller digitalt deltagande via Microsoft Teams
Rösträtt: Vid förbundsstämma eller extra förbundsstämma äger varje medlem en röst. Rösträtt kan utövas genom fullmakt. Ombud kan endast företräda en (1) medlem. Medlem ska för att erhålla rösträtt ha erlagt årsavgift för aktuellt år till Förbundet. Stödjande medlem har ej rösträtt, men har närvaro- och yttranderätt. Styrelsens ledamöter äger yttrande- och förslagsrätt i alla frågor. Vid lika röstetal avgörs ärendet genom lottning. Omröstning sker öppet, vid personval kan sluten omröstning begäras. (Ur stadgarna § 11)
Anmälan ombud: anmälan är stängd

Stämmohandlingar

Kallelse Förbundsstämma 2024
Dagordning 2024
Årsredovisning 2023
Verksamhetsberättelse 2023
Budgetförslag 2024
Verksamhetsplan 2024
Medlemsavgifter 2025
Arvoden och ersättningar
Valberedningens förslag 2024
Förbundsstyrelsens ärenden: 14 a Revidering av stadgar
Förbundsstyrelsens ärenden: 14 b Instruktion för revisorer
Förbundsstyrelsens ärenden: 14 c Instruktion för valberedning

Samtliga handlingar kommer att vara tillgängliga här senast den 11 april. Notera att i år kommer inga pappershandlingar att tillhandahållas på plats i Malmö. Tag därför med egna digitala eller fysiska kopior av handlingarna.

Här kan du läsa Svenska Arkivförbundets stadgar.

Viktiga datum

25 februari: Kallelse till förbundsstämma (senast).
29 februari: Sista dag för medlemmar att anmäla ärenden till stämman. Mejla ärendet till info@arkivforbundet.se.
29 mars: Sista dag för nomineringar till Valberedningen.
11 april: Stämmohandlingar tillgängliga ovan (senast).
25 april: Förbundsstämma 2024.

Valberedningen

Valberedningen består av Per Lundin, Blekingearkivet, Anna Ketola, Skånes arkivförbund, Albin Lindqvist, Östergötlands arkivförbund och Christer Ahlberger, Göteborgs universitet. Kontakta valberedningen via valberedning@arkivforbundet.se.


2023

Förbundsstämman 2023 genomfördes den 10 maj på Riksantikvarieämbetet. På stämman valdes Katarina Carlsson, Malmö till ny förbundsordförande.

Förbundsstämmans protokoll 2023
Verksamhetsberättelse 2022