Debattartikel: Låt inte bara arkivutredningen damma på kulturdepartementet, Liljestrand

Fyra år har gått sedan den statliga arkivutredningen avslutade sitt arbete och lämnade över en rad reform- och utvecklingsförslag till dåvarande kulturministern. Svenska Arkivförbundets generalsekreterare Amanda Vesterlund konstaterar i en debattartikel på Altinget.se idag att arkivpolitiken behöver bedrivas mer aktivt.  

-Arkivutredningens förslag skulle ge Arkivsverige bättre förutsättningar att klara sina samhällsviktiga uppgifter, menar Amanda Vesterlund, generalsekreterare för Svenska Arkivförbundet.    

I oktober 2017 utsågs en särskild utredare som skulle göra en bred översyn av arkivområdet. Drygt två år senare presenterades betänkandet ”Härifrån till evigheten – en långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv”. Betänkandet innehöll, förutom en presentation av Arkivsverige, en rad förslag att stärka både den offentliga arkivsektorn som hanterar myndigheternas allmänna handlingar och den enskilda arkivsektorn som består av arkiv från privata aktörer.

-Särskilt viktigt var förslaget till en ny arkivlag och erkännandet att också näringslivets och civilsamhällets arkiv är en del av vårt gemensamma kulturarv, säger Amanda Vesterlund, generalsekreterare. Att inte erkänna de enskilda arkivens roll i samhället riskerar att leda till förlust av samhällsviktig information och källor till vår historia.

Den enskilda arkivsektorn består av information som inte har samma status som allmän handling. I den nuvarande arkivlagen från 1990 omnämns endast myndigheternas arkiv som en del av det nationella kulturarvet. Nu är det hög tid att ta konkreta politiska initiativ i den riktning som arkivutredningen pekade ut.

Debattartikeln Altinget.se: https://www.altinget.se/rikspolitik/artikel/laat-inte-bara-arkivutredningen-damma-paa-kulturdepartementet-liljestrand