Beredskapsveckan 2023

Beredskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps årliga informationsinsats för att öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39. I år publicerar Arkivförbundet kunskapsresurser, tips och nyheter för att på olika sätt stärka arkivverksamheters beredskap.

Kunskapsresurser och tips

Krisutrustning till arkivlokalen Katastrofvagnar, olycksberedskapskit, restvärdesräddningsutrustning, kärt barn har många namn. Krisutrustning för samlingarna är en värdefull investering till arkivlokalen ifall olyckan är framme. Krisutrustning säljs av olika företag, till exempel museiservice.se, och kan ha olika innehåll. Kom ihåg att bekanta dig med din krisutrustning i lugn och ro innan kris uppstår. Tänk också igenom om du behöver komplettera utrustningen.

Arkivpodden: beredskap Riksarkivet har släppt tre poddavsnitt om beredskap. Del 1 handlar om arkiven och totalförsvaret. Del 2 handlar om att planera för det värsta. Del 3 handlar om den värsta dagen i Riksarkivets historia, 7 maj 1697. Mycket värdefull lyssning för dig som jobbar med arkivfrågor!

Verktygslåda för beredskapsarbete Svensk biblioteksförenings nätverk Bibliotekens roll i totalförsvaret har tagit fram rapporten Verktygslåda för beredskapsarbetet som arkivinstitutioner kan ha stor nytta av.

Standard för arbete med katastrofberedskap Information och dokumentation – Katastrofberedskap och restvärdesräddning (SS-ISO 21110:2019) heter den internationella standard som riktar sig till arkiv, bibliotek och museum med kulturhistoriska samlingar.
Riksantikvarieämbetet har friköpt standarder för svenska organisationer fram till årsskiftet 2023. Genom att registrera ett konto via RAÄ kan du kostnadsfritt ta del av standarden.

Nyheter

Viktiga samhällsfunktioner: kulturarv med mera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har uppdaterat sin lista med samhällsviktiga funktioner. Bland annat har kulturarv, psykologiskt försvar, nyheter och samhällsinformation, och forskning tillkommit, vilket arkivinstitutioner runt om i landet bidrar till.

Förslag: inrätta ett kulturskyddsråd Riksantikvarieämbetet har på uppdrag av regeringen undersökt förutsättningarna för att inrätta ett kulturskyddsråd. Riksantikvarieämbetet föreslås leda arbetet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kungliga biblioteket, Riksarkivet, länsstyrelserna, centralmuseerna, de regionala museerna och Svenska kyrkan föreslås vara representerade i rådet.

Blue Shield Sverige Under hösten planeras ett första möte med organisationen Blue Shield Sverige. Blue Shield International är rådgivande organ till Unesco i frågor om skydd av kulturarv i händelse av väpnad konflikt. Blue Shield Sverige är tänkt att vara en samlande kraft för de olika kulturarvsinstitutionerna i Sverige. Ambitionen är att kommittén ska arbete med spridande av kunskap och utbyte av erfarenheter. Svenska Arkivförbundet är mycket positiv till detta och kommer att engagera sig i kommitténs arbete.